VAT Reverse Invoicing – Taxare Inversa TVA


Reverse charge is a simplification measure in the field of VAT that is allowed in Romania only for certain operations, according to the legislation in force. In 2018, there are a total of 14 such operations for which reverse charge is possible, but their number will decrease in 2019.

Normally, the person liable for VAT is the person who makes deliveries of goods or services. However, by way of exception, VAT may be payable, in the case of certain operations, by the beneficiary. This practice is known as reverse charge.

The basic rule of reverse charge is, according to the Fiscal Code, that the supplier and the beneficiary must be registered for VAT purposes in Romania.

However, the reverse charge is possible only for deliveries and services made in Romania.

 

Ro Taxarea inversă este o măsură de simplificare în domeniul TVA care este permisă în România doar în cazul anumitor operațiuni, conform legislației în vigoare. În anul 2018, există, în total, 14 astfel de operațiuni pentru care este posibilă taxarea inversă, dar numărul lor va scădea în 2019.

În mod normal, persoana obligată să achite TVA este cea care face livrări de bunuri sau prestări de servicii. Totuși, prin excepție, TVA poate fi plătită, în cazul anumitor operațiuni, de către beneficiar. Această practică este cunoscută ca taxare inversă.

Regula de bază a taxării inverse este, conform Codului fiscal, că furnizorul și beneficiarul trebuie să fie înregistrați în scopuri de TVA în România„prin excepție (…), în cazul operațiunilor taxabile, persoana obligată la plata taxei este beneficiarul (…). Condiția obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât și beneficiarul să fie înregistrați în scopuri de TVA (…)”.

Totodată, taxarea inversă este posibilă numai pentru livrările de bunuri și prestările de servicii făcute în interiorul României.

 
TAX CODE ITEMS THAT REFER TO REVERSE CHARGE
ARTICOLELE DIN CODUL FISCAL CE FAC REFERIRE LA TAXAREA INVERSA

SECȚIUNEA a 2-a – Măsuri de simplificare

109. (1) Taxarea inversă prevăzută la art. 331 din Codul fiscal reprezintă o modalitate de simplificare a plății taxei. Prin aceasta nu se efectuează nicio plată de TVA între furnizorul/prestatorul și beneficiarul unor livrări/prestări, acesta din urmă datorând, pentru operațiunile efectuate, taxa aferentă intrărilor și având posibilitatea, în principiu, să deducă respectiva taxă. Această modalitate de simplificare a plății taxei se realizează prin emiterea de facturi în care furnizorul/prestatorul nu înscrie taxa aferentă, inclusiv pentru avansuri, aceasta fiind calculată de beneficiar și înregistrată atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă în decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal. Furnizorul/Prestatorul are obligația să înscrie pe factură mențiunea taxare inversă. Colectarea taxei pe valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata taxei către furnizor/prestator. Din punct de vedere contabil, beneficiarul înregistrează în cursul perioadei fiscale în care taxa este exigibilă suma taxei aferente în următoarea formulă contabilă: 4426 = 4427. Prevederile acestui alineat sunt valabile pentru orice alte situații în care se aplică taxarea inversă.

ART. 331 – Măsuri de simplificare

(1) Prin excepție de la prevederile art. 307 alin. (1), în cazul operațiunilor taxabile, persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operațiunile prevăzute la alin. (2). Condiția obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât și beneficiarul să fie înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316.

(2) Operațiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:

g) construcțiile, astfel cum sunt definite la art. 292 alin. (2) lit. f) pct. 2, părțile de construcție și terenurile de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opțiune;

Share